Privacyverklaring en klacht en tuchtrecht

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-8-2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Eensamen, Frans van Meggelen

De Populieren 3; 2662AV Bergschenhoek

Tel.0646210206; Mail: vanmeggelenf@gmail.com

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak met nummer24449629

Gegevens client:

 • Naam:
 • Adres
 • Mail
 • Telefoon
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht

Doel van de gegevens:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

Grondslagen:

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Eensamen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze  rechtvaardige belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • De verbetering van diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Eensamen persoonsgegevens uitwisselen. Eensamen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Eensamen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Eensamen zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Eensamen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Eensamen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe ik uw gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Eensamen passende beveiligingsmaatregelen genomen. Uw gegevens worden alleen digitaal opgeslagen en zijn ondergebracht in een systeem dat alleen toegankelijk is met een wachtwoord en verificatiecode. Er worden regelmatig updates uitgevoerd en het wachtwoord wordt periodiek vervangen.

Uw rechten

U heeft het recht om Eensamen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Eensamen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Eensamen,

De Populieren 3; 2662 AV Bergschenhoek

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eensamen, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-8-2020

Eensamen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Klacht en tuchtrecht

Ik ben aangesloten bij SCAG die een klacht en tuchtrechtregeling hebben. Zie daarvoor: https://www.scag.nl/over-scag/

Praktijk EenSamen
Frans van Meggelen

de Populieren 3, 2661AV Bergschenhoek
vanmeggelenf@gmail.com

06-46 21 02 06
NL14INGB0002819364